Seznanitev javnosti z delovnim osnutkom občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Športnega centra Rogaška Slatina

22. 05. 2023

Občina Rogaška Slatina želi na delu območja enote urejanja prostora z oznako TT1 na območju obstoječega Športnega centra dopolniti ponudbo rekreativnih in športnih vsebin. Veljavni prostorski akt na obravnavanem območju je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19, 115/21 - SDOPN2; v nadaljevanju: OPN), ki za območje enote urejanja prostora TT1 določa obvezo izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Slednji bo podlaga za izdajanje upravnih dovoljenj za gradnjo objektov.

 

Na osnovi 118. člena ZUreP-3 je organ pridobil mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave, o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o obveznostih izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja. Zavod za ohranjanje narave, OE Celje je ocenil, da za predmetni OPPN ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. 

 

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Športnega centra Rogaška Slatina je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/23. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v zbirki prostorskih aktov predmetnemu prostorskemu aktu dodelilo identifikacijsko številko 3485.

 

Občina Rogaška Slatina vstopa v zaključno fazo priprave osnutka, ki bo javno dostopen

 

od 22. 5. 2023 do 5. 6. 2023

 

na občinski spletni strani www.rogaska-slatina.si in v prostorskih Oddelka za okolje in prostor, z namenom pridobivanja konkretnih smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora in seznanitve javnosti. V tem času (najkasneje do 31.5.2023 do 12.00 ure) je javnosti omogočeno dajanje predlogov in usmeritev, ki se lahko pošljejo elektronsko na naslov obcina@rogaska-slatina.si ali po pošti na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina (s pripisom »OPPN 3485«).