6. redna seja, 26.4.2023

20. 04. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:  0320 – 0004/2023

Datum:    19. 4. 2023

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 

s k l i c u j e m

6. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 26. 4. 2023 ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

                                                                                                      

 1. Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

      (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

   

 1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Tekačevo (del EUP TE2), 2. obravnava

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 244/4 k.o. Čača vas.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog imenovanja članov Sveta za invalide.

     (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JVIZ Glasbena šola Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JZ Knjižnica Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1.  Predlog imenovanja članov Sveta za varstvo pravic najemnikov.

     (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog izdaje poroštva za najem kredita javnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o..

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

 

 1. Predstavitev Letnega poročila JZ ZD Šmarje pri Jelšah za leto 2022.

    (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Anton Zidar.)

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

 

- odgovor na vprašanje mag. Aleksandre Krumpak glede investicij v ohranjanje kulturne dediščine;

- odgovor na pobudo g. Antona Plevčaka iz 5. redne seje o proučitvi vpisa kulturne dediščine lokalnega pomena za objekte na območju Kostrivnice;

- odgovor na vprašanje mag. Aleksandre Krumpak iz 5. redne seje o obračunavanju NUSZ gospodarskim subjektom;

- odgovor na vprašanje mag. Andrejke Flucher v zvezi z javnim razpisom za poslovodno osebo MPI Vrelec d.o.o.;

- stališče notranje revizijske službe, Munera d.o.o., v zvezi s postavljenimi vprašanji na 5. redni seji (točka ZR 2022).

 

dodatno gradivo k 13. točki, dodano dne 26.4.2023

 1. Razno.

        

                                                                                                                                                             mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                                                                         ŽUPAN

 

 

Predlog dodatne točke dnevnega reda, dodano dne 26.4.2023