10. redna seja, 27. 11. 2019

20. 11. 2019

Številka: 0320-0009/2019

Datum:   20.11. 2019

 

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) s k l i c u j e m

 

10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

 

Seja bo v sredo, 27. 11. 2019 ob 15. uri,

 

v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

OS_10_2019_T_1.pdf (1102,72 KB)

2. Poročilo o realizaciji sklepov.

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020, 2. obravnava.

OS_10_2019_T_3.pdf (14844,22 KB)OS_10_2019_T_3_NRP.pdf (499,49 KB)

4. Predlog Strategije trajnostnega razvoja turizma in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020–2027.

OS_10_2019_T_4.pdf (17210,03 KB)

OS_10_2019_T_4_Akcijski načrt.pdf (2246,53 KB)

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ LU Rogaška Slatina, 1. obravnava.

OS_10_2019_T_5.pdf (607,82 KB)

OS_10_2019_T_5_in_DODATNO.pdf (190,21 KB)

6. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.

OS_10_2019_T_6.pdf (1712 KB)

7. Predlog Letnega programa športa za leto 2020.

OS_10_2019_T_7.pdf (274,56 KB)

8. Predlog za spremembo cene pomoč družini na domu.

OS_10_2019_T_8.pdf (500,17 KB)

OS_10_2019_T_8_Predlog_cene.pdf (211,04 KB)

OS_10_2019_T_8_DODATNO.pdf (54,31 KB)

 

9. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

OS_10_2019_T_9.pdf (69,5 KB)

OS_10_2019_T_9_in_10_DODATNO.pdf (137,38 KB)

10. Predlog imenovanja predstavnika javnosti v Senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov.

OS_10_2019_T_10.pdf (90,95 KB)

11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

OS_10_2019_T_11.pdf (386,29 KB)

12. Razno.

 

 

 mag. Branko KIDRIČ  

                                                                                                                                                  ŽUPAN