20. redna seja, 25. 10. 2012

12. 10. 2012

Številka: 0320-0009/2012
Datum: 12.10.2012

          
V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 - UPB -1, 15/08, 19/12) sklicujem

 

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Seja bo v četrtek, 25. oktobra ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

3.

Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013, 1. obravnava.

(Gradivo je predloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Monja Puhek.)

4.

Predlog dopolnitve Načrta razvojnih programov za obdobje 2010-2013.

(Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalec: g. Aleš Otorepec.)

5.

Predlog  sklepa o razrešitvi članice Nadzornega odbora Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

6.

Predlog poprave šifre ceste v veljavnem Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Vlado Kučan.)

7.

Predlog Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., 1. in 2. obravnava - uskladitev besedila z vsemi občinami ustanoviteljicami.

(Gradivo posredovano pred sejo na mizo; poročevalka ga. Petra Gašparić.)

8.

Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda II. OŠ Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

9.

Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda III. OŠ Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

10.

Predlog Aneksa k Pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Brigita Kregar -  Drofenik.)

11.

Predlog izdaje soglasja JZ RA Sotla za najetje kratkoročnega bančnega kredita.

(Gradivo posredovano pred sejo na mizo; poročevalka ga. Brigita Kregar - Drofenik.)

12.

Pobude in vprašanja.

13.

Razno.

 

 

mag. Branko KIDRIČ

           ŽUPAN

Pegaz