9. redna seja, 27.9.2023

21. 09. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:  0320 - 0007/2023

Datum:    20. 9. 2023

 

V A B I L O

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 

s k l i c u j e m

 

9. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 27.9.2023  ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 1. Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

        (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov

      - pisno poročilo o realizirani prijavi na javno dražbo St 1822/2022.

 

 1. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava. (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava. (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.

        (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Programa pridobivanja stvarnega premičnega premoženje občine za leto 2023.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

 

 1. Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ RA Sotla.

        (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predstavitev izbrane natečajne rešitve v okviru izvedenega projektnega natečaja za »Kopališče Rogaška Slatina«.

        (Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Tomaž Kranjec in prof. mag. Peter Gabrijelčič.)

 

 1. Predlog vključitve dodatnih prihodkov proračuna za leto 2023 in spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026, za projekta »Nogometna infrastruktura v Športnem centru« in »Kopališče Rogaška Slatina.«

       (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog spremembe načrta razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026 za program »Sanacija plazov.«

        (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog nakupa zemljišča v kategorizirani javni cesti, k. o. Drevenik.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa zemljišča za potrebe širitve pokopališča Sv. Trojica, k.o. Brestovec.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa nepremičnine z vodnim črpališčem, k.o. Cerovec.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog razdružilne pogodbe za nepremičnine, k.o. Cerovec.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog menjalne pogodbe zaradi zaokrožitve gradbene parcele, k.o. Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog menjalne pogodbe zaradi prestavitve dela občinske javne ceste, k.o. Zg. Gabernik.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

 

 1. Razno.              

-     informacija o imenovanju direktorja družbe MPI Vrelec.

-     dodatno gradivo z dne 27.9.2023, vprašanja mag. Andrejke Flucher z dne 26.9.2023 in odgovori občinskih strokovnih služb

 

 

 

                                                                                                           mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                           ŽUPAN