11. redna seja, 29.11.2023

23. 11. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:   0320 – 0009/2023

Datum:     22. 11. 2023

 

V A B I L O

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 

s k l i c u j e m

 

11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 29.11.2023 ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

 1. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

      (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina, 2. obravnava.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bernarda Gotlin.)

 

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Simona Dobnik.)

      Dodatno  gradivo k točkam 4., 6. in 7. dnevnega reda, dodano dne 29.11.2023   

      

 1. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2024, 2. obravnava.

   (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

      Dodatno gradivo z dne 29.11.2023 - vloženi amandmaji ter prilagojen predlog sklepa k točki

 

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in komisij ter o povračilu stroškov in drugih prejemkov.

        (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog izdaje soglasja k imenovanju ravnateljice JVIZ III. Osnovne šole Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog Letnega programa športa za leto 2024.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog za spremembo cen socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog odkupa zemljišča v kategorizirani cesti, k.o. Velike Rodne.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, k.o. Rogaška Slatina.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

        Dodaten odgovor občinskih strokovnih služb, dodan dne 29.11.2023

 1. Razno.

 

       Predlog dodatne točke dnevnega reda, dodano dne 29.11.2023

 

                                                                                                                               mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                                           ŽUPAN