4. redna seja, 22.2.2023

16. 02. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:  0320 - 0002/2023

Datum:    15. 2. 2023

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

s k l i c u j e m

4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo,  22. 2. 2023 ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

                                                                                                      

 1. Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

      (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

  

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas, 1. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Bernarda Perić.)

       Zapisnik Statutarno pravne komisije z dne 20.2.2023, doda dne 22.2.2023

 

 1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 612/9, 612/11, 612/5 in 609, k. o. Spodnje Sečovo.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bernarda Perić)

 

 1. Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Sklepa o ustanovitvi Sveta za invalide.

      (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marko Drofenik.)

 

 1. Predlog za imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta in predstavnikov ustanovitelja.

      (Gradivo je priloženo dne 22.2.2023; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Seznanitev z imenovanjem podžupanov za mandatno obdobje 2022 - 2026.

      (Gradivo je priloženo; poročevalec: župan, mag. Branko Kidrič.)

 

 1. Seznanitev z evropsko kohezijsko politiko v obdobju 2021-2027.

     (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Marko Drofenik.)

 

 1. Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za redne lokalne volitve 2022.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog za spremembo cen programov JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, območje S2.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, k.o. Negonje.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog odkupa zemljišča v kategorizirani javni cesti, k.o. Sv. Florijan.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog odkupa zemljišča v kategorizirani javni cesti, k.o. Negonje.

     (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog ukinitve javnega dobra in pristopa k menjavi zemljišč, k.o. Sp. Kostrivnica.

   (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog pristopa k menjavi zemljišč, k.o. Topole.

  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

 

 1. Razno.

        dodano gradivo dne 22.2.2023

 

   Predlog dodatne točke, 22.2.2023

                                                                                                                                          mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                                                        ŽUPAN