4. redna seja, 27. 3. 2019

20. 03. 2019

Gradivo za 4. redno sejo, 27.3.2019

 

Številka: 0320-0003/2019

Datum: 20. 3. 2019

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem

 

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

Seja bo v sredo, 27. marca 2019 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

 

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

 
3.

Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška

Slatina, 1. obravnava.

 

 
4.

Predlog Odloka o zaključnem računu Občine Rogaška Slatina za leto

2018, 1. in 2. obravnava.

       za leto 2018
 
5.

Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za

imenovanja:

  • za Komisijo za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin,
  • za Odbor za kmetijstvo,
  • za JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.
 
6.

Predlog uskladitve meje Občine Rogaška Slatina z občinami Majšperk,

Makole, Poljčane, Šmarje, Podčetrtek in Rogatec.

 
7.  
8.

Predlog prijave na ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča,

k.o. Drevenik.

 
9.  
10.

Predlog odkup zemljišča v kategorizirani javni cesti, k.o. Topole.

 
11.

Predlog menjave zemljišč v javni cesti, k.o. Brestovec.

 
12. Predlog menjave zemljišč v javni cesti, k.o. Topole.  
13.

Predlog pristopa k menjalni pogodbi k.o. Rogaška Slatina.

 
14.  
15 Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
16. Razno.  
 

 

 
 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN