13. redna seja, 1.7.2020

26. 06. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0003/2020

Datum: 24.6.2020

 

 

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

s k l i c u j e m

13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 1. 7. 2020 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo.)

2. Poročilo o realizaciji sklepov.

3.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, 2. obravnava

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Strehovec.)

Dodatno gradivo predloženo dne 1.7.2020

4. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2020, 1. in 2. obravnava.

    Načrt razvojnih programov

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

5. Predlog sodelovanja s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije v projektu Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici.

(Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Aleš Otorepec).

6. Predstavitev idejne arhitekturne zasnove za objekt na lokaciji stare glasbene šole.

Grafični prikaz

(Poročevalec: g. Robert Potokar.)

7. Premoženjska bilanca Občine Rogaška Slatina za leto 2020.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

8. Predlog za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2020.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: mag. Leonida Došler.)

9. Predlog sistemizacije delovnih mest v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih na območju občine za šolsko leto 2020/2021.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

10. Predlog mnenja k imenovanju ravnateljice JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.

(Gradivo bo priloženo naknadno; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

Zapisnik 12. seje KMVI z dne 30.6.2020

11. Predlog mnenja h kandidatom za ravnatelja JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina.

(Gradivo bo priloženo naknadno; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

12. Predlog prodaje zemljišča v lasti občine zaradi zaokrožitve gradbene parcele, k.o. Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

13. Predlog prodaje zemljišča v solasti občine zaradi zaokrožitve gradbene parcele, k.o. Rjavica.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

14. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

15. Razno.

 

Na seji dne 1.7.2020 je bil dnevni red razširjen še z naslednjima vsebinama: 

Predlog soglasja k imenovanju direktorja JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Predlog soglasja k imenovanju direktorice JZ Knjižnice Rogaška Slatina           

 

 

                                                                                                  mag. Branko KIDRIČ  

                                                                                                                        ŽUPAN