10. redna seja, 25.10.2023

13. 10. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:   0320 - 0008/2023

Datum:     13.10. 2023

 

 

 

V A B I L O

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 

s k l i c u j e m

 

10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 25. 10. 2023  ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

 1. Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina, 1. obravnava.

        (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Gotlin.)

         Gradivo dodano dne 18.10.2023, grafični del

 

 1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9), 1. obravnava

      (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Gotlin.)

        Gradivo dodano dne 18.10.2023, grafični del

 

 1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za potrebe preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP PR5, na zemljiščih k.o. Rajnkovec s parc. št. 93/4 – del, 93/5 – del, 96/8 –del, 96/7– del.

        (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Gotlin.)

       Gradivo dodano dne 18.10.2023, grafični del

 

 1. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2023 - 2026 za projekt »Razgledni stolp Kristal«.

       (Gradivo je priloženo: poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2024, 1. obravnava.

      (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

 

 1. Predlog izdaje soglasja k imenovanju direktorice JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina.

      (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JZ ZD Šmarje pri Jelšah.

      (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog imenovanja članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rogaška Slatina.

     (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnika lokalne skupnosti v senate za reševanje pritožb zoper delo policistov.

      (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog dopolnitve sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Rogaška Slatina za šolsko leto 2023/2024.

     (Gradivo je priloženo: poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, k.o. Rjavica.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, k.o. Ratanska vas.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

 

 1. Razno.

 

 

 

 

 

                                                                                                               mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                           ŽUPAN

 

 

 

Opomba: gradiva k točkam dnevnega reda 3 - 5 ter 9 - 11 bodo v skladu z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina predložena v predpisanem roku, saj delovna telesa še niso zasedala.