15. redna seja, 30.9.2020

24. 09. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0007/2020

Datum:  23.9.2020

 

 

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 30. 9. 2020  ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 1. Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Predlog poprave zapisa navedbe razpravljalca v zapisniku 12. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

 1. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.

       (Gradivo je priloženo, zapisnik Statutarno pravne komisije bo predložen naknadno; poročevalca: mag. Branko           Kidrič, župan in ga. Simona Dobnik.)

 

 1. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.

        (Gradivo je priloženo, zapisnik Statutarno pravne komisije bo predložen naknadno;  poročevalca: mag. Branko          Kidrič, župan in ga. Sanja Grm.)

 

 1. Predlog Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo, zapisnik Statutarno pravne komisije bo predložen naknadno; poročevalka: ga. Petra               Gašparić.)

 

 1. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogaška Slatina v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

 

 1. Predlog spremembe sistemizacije delovnih mest v JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov v JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog predhodnega soglasja k imenovanju direktorja JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

        (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JZ Celjske lekarne.

       (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JVIZ II OŠ Rogaška Slatina.

         (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

 1. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet JVIZ Vrtec Rogaška Slatina.

       (Gradivo bo predloženo naknadno; poročevalka: mag. Andrejka Flucher.)

 

 1. Predlog prodaje etažnega dela stavbe na naslovu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa kmetijskega zemljiška v k.o. Tržišče.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog menjave zemljišč v k.o. Rogaška Slatina.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog prodaje stavbnega zemljišča zaradi zaokrožitve gradbene parcele v k.o. Kamence.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.) 

 

18. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta:

 

- odgovor na vprašanje mag. Andrejke Flucher iz 14. seje v zvezi s povečanjem sredstev na področju javne komunalne infrastrukturo,

-odgovor na vprašanje mag. Andrejke Flucher iz 14. seje v zvezi s stroški epidemije Covid-19 v Rogaški Slatini,

-odgovor  Informacijskega pooblaščenca v zvezi s pobudo mag. Andrejke Flucher iz 14. seje za objavo predloženih listin;

- odgovor na pobudi mag. Andrejke Flucher in g. Jožeta Erjavca iz 13. seje v zvezi z delovanjem Zdravstvene postaje v Rogaški Slatini.

 

 1. Razno.

 

 Dodatno gradivo, predloženo dne 30.9.2020

 

 

                                                                                                 mag. Branko KIDRIČ 

                                                                                                           ŽUPAN

Pegaz