Uradne objave

Glavne uradne objave

14 JAN, 2022
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k evidentiranju kandidatov za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Šolski center  Rogaška Slatina

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si Številka: 032-0038/2021 - 4 Datum:  11.1.2022   Zadeva:  Poziv za evidentiranje...

Beri dalje
13 JAN, 2022
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2022

Na podlagi 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 - ZIUZEOP, 194/21) ter 3. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 55/14) objavlja Občina...

Beri dalje
13 JAN, 2022
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) objavlja predmetni javni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo...

Beri dalje
13 JAN, 2022
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2022

Občina Rogaška Slatina na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/21) ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 55/14) objavlja   RAZPIS za...

Beri dalje
6 JAN, 2022
Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022

Občina Rogaška Slatina objavlja v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 99/09, 3/13 in 81/16), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti, in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za...

Beri dalje
20 DEC, 2021
Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, k.o. 1214

  Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška...

Beri dalje
18 DEC, 2021
Objava ugotovitvene odločbe o ukinitvi javnega dobra v k.o. Čača vas

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si Številka:  478 - 0033/2021 Datum:    18.12.2021   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem...

Beri dalje
29 NOV, 2021
Objava namere za sklenitev neposredne menjalne pogodbe, k.o. 2635

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter na podlagi sklepa...

Beri dalje
29 NOV, 2021
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, območje S2

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter...

Beri dalje
29 NOV, 2021
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v k.o. Ratanska vas

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2021 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje