Uradne objave

Glavne uradne objave

14 JUN, 2021
Javna objava Izhodišč za pripravo OPPN za del EUP RA9 in del RA29

Na podlagi zasebne pobude so skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). pripravljena Izhodišča za pripravo OPPN. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in javnosti, zato vas vabimo, da si objavljena Izhodišča za...

Beri dalje
11 JUN, 2021
Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, Ulica Kozjanskega odreda 7, Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina razpisuje javni razpis za najem neprofitnega stanovanja na naslovu Ulica Kozjanskega odreda 7, Rogaška Slatina v izmeri 22,48 m2. Lastnik garsonjere je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ki je občini dodelil razpolagalno pravico.   Prijavo morajo kandidati...

Beri dalje
4 JUN, 2021
Javna objava izhodišč Prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Rogaška Slatina (SD OPN 1)

Občina Rogaška Slatina je pristopila k prvim spremembam in dopolnitvam občinskega prostorskega načrta občine Rogaška Slatina za območje štirih prioritetnih pobud, s katerimi bi se zagotovile nove površine za gospodarske dejavnosti, stanovanja in širitev obstoječe prepoznavne turistične...

Beri dalje
2 JUN, 2021
Poziv DVK za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - ZVDZ - UPB, 54/07 - odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni...

Beri dalje
2 JUN, 2021
Poziv zainteresirani javnosti k podaji pripomb in predlogov k osnutku pokrajinske zakonodaje

Državni svet Republike Slovenije je lokalne skupnosti pisno seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok), ki...

Beri dalje
31 MAJ, 2021
Javna objava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Rogaška Slatina (SD OPN 2)

Na podlagi uvedbe nadzorstvene pravice nad zakonitostjo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19) s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, Sektorja za rudarstvo,  z dopisom št. 350-3/2019/276 (00931294) z dne 21. 10. 2019 je...

Beri dalje
28 MAJ, 2021
Objava javnega zbiranja ponudb za premično premoženje občine

Številka: 478-0023/2021 Datum:   28.5.2021     Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina na podlagi 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; ZSPDSLS-1), v skladu s 16. členom Uredbe o stvarnem...

Beri dalje
26 MAJ, 2021
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za evidentiranje kandidatov za člana/ico Odbora za družbene dejavnosti

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si     Številka: 032-0014/2021 Datum:   21.5.2021     Zadeva: Javni poziv za evidentiranje kandidatov za...

Beri dalje
17 MAJ, 2021
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2021

Komisija za vloge, pritožbe, nagrade in odlikovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   o b j a v l j a   JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2021   Na podlagi 10. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS št. 30/09)...

Beri dalje
4 MAJ, 2021
Objava ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.št. 1013/6 k.o. 1170

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si   Številka:  478-0008/2021 Datum:    3.5.2021   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem...

Beri dalje