Uradne objave

Glavne uradne objave

27 SEP, 2021
Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 153/2021 objavilo 5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih...

Beri dalje
27 SEP, 2021
Obvestilo o zaključenem javnem razpisu 2021 zaradi porabe sredstev

Občina Rogaška Slatina je zaključila Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk na območju Občine Rogaške Slatine v letu 2021.   Javni razpis, ki ga je občina objavila dne 08.01.2021, se zaradi porabe sredstev zaključi. Vse prispele vloge po datumu 27.09.2021 bodo...

Beri dalje
20 SEP, 2021
Objavljen 3. javni poziv ESRR

Objavljen je 3. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada...

Beri dalje
4 AVG, 2021
Popis škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami 18. julija 2021

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se v Občini Rogaška Slatina prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih v neurju 18. julija 2021.   Oškodovanci škodo prijavijo na spodaj priloženih...

Beri dalje
9 JUL, 2021
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 2021

Občina Rogaška Slatina razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena ter stanovanja, na katerih bo Občina  pridobila razpolagalno pravico s strani Stanovanjskega sklada Republike...

Beri dalje
9 JUL, 2021
Obvestilo o volišču Jagodič Boštjan s.p., Steklarska ulica 1 b, Rogaška Slatina

Beri dalje
2 JUL, 2021
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. 2635

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2021 Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje
21 JUN, 2021
Javna objava Izhodišč za pripravo OPPN za del EUP TE2

Povezava do veljavnega akta   Na podlagi zasebne pobude so skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljena Izhodišča za pripravo OPPN. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in javnosti, zato vas vabimo,...

Beri dalje
21 JUN, 2021
Javna objava Izhodišč za pripravo OPPN za del EUP RA9

Povezava do veljavnega akta   Na podlagi zasebne pobude so skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljena Izhodišča za pripravo OPPN. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in javnosti, zato vas vabimo,...

Beri dalje
14 JUN, 2021
Javna objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina za zakonodajni referendum o noveli Zakona o vodah (ZV-1G)

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) in 16. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17) Občina Rogaška Slatina   JAVNO OBJAVLJA pogoje za pridobitev pravice do uporabe...

Beri dalje