Uradne objave

Glavne uradne objave

15 FEB, 2022
Javna objava Izhodišč za pripravo OPPN za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9)

Na podlagi zasebne pobude so skladno s 108. in 118. členom Zakona u urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) so pripravljena Izhodišča za pripravo OPPN. Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora in javnosti, zato vas vabimo, da si objavljena...

Beri dalje
4 FEB, 2022
Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2022

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2022. Rok za prijavo je 11. marec 2022.  

Beri dalje
4 FEB, 2022
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2022

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2022. Rok za prijavo je 15. marec 2022.

Beri dalje
3 FEB, 2022
Vročanje z javnim naznanilom, ugotovitvena odločba o ukinitvi javnega dobra, k.o. Sp. Sečovo

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si       Številka:  478 - 0033/2022 Datum:    3.2.2022   Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o...

Beri dalje
2 FEB, 2022
Poziv DVK za predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih volitev poslancev v DZ RS

Na podlagi 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - ZVDZ - UPB, 54/07 - odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni...

Beri dalje
2 FEB, 2022
Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 478 k.o. Zg. Gabrnik

Od 2. 2. 2022 do 18. 2. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 478 k.o. Zg. Gabrnik. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Rogaška...

Beri dalje
28 JAN, 2022
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2022

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2022. Rok za prijavo je 1. marec 2022, odpiranje vlog pa bo 8. marca 2022.

Beri dalje
27 JAN, 2022
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremično premoženje, k.o. Topole

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina dne 27.01.2022 objavlja     N A M E R O O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE   V skladu z 2. alinejo 78....

Beri dalje
21 JAN, 2022
Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2022

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov/ projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2022. Rok za prijavo je 15. november 2022 oz. do porabe sredstev.

Beri dalje
14 JAN, 2022
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva k evidentiranju kandidatov za predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si Številka:  032-0038/2021 - 5 Datum:    11.1.2022       Zadeva: Poziv za evidentiranje...

Beri dalje