Uradne objave

Glavne uradne objave

19 NOV, 2021
Javna objava Osnutka OPPN za del EUP RA9

Na podlagi zasebne pobude je skladno s 111. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljen osnutek OPPN, ki ga v nadaljevanju javno objavljamo.   Tekstualni del:   - naslovni listi - besedilo splošnega akta   Grafični del:   - 1 izsek OPN - 2...

Beri dalje
9 NOV, 2021
Evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Komisije za vloge in pritožbe, nagrade in odlikovanja

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724   E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si Številka: 032-0038/2021 Datum: 9.11.2021     Zadeva:          Predlog evidentiranja...

Beri dalje
28 OKT, 2021
Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 v petnajstdnevni javni razpravi

Na 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in na podlagi 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) izdajam     SKLEP     Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 25. redni seji dne 27.10.2021 sprejel sklep o...

Beri dalje
25 OKT, 2021
Objava ugotovitvene odločbe o ukiniti statusa javnega dobra na nepremičninah k.o. Topole, parc.št. 350/11 in 350/12

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si     www.rogaska-slatina.si     Številka:  478 - 0030/2021 Datum:    23.10.2021       Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena...

Beri dalje
25 OKT, 2021
Objava ugotovitvene odločbe o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini k.o. Sv. Florijan, parc.št. 1824/18

OBČINA ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina T: 03 81 81 700 F: 03 81 81 724 E: obcina@rogaska-slatina.si www.rogaska-slatina.si     Številka:  478-0004/2021 - 12 Datum:    23.10.2021     Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o...

Beri dalje
18 OKT, 2021
Prijava posledic pozebe na predtiskanih obrazcih

Vse oškodovance, ki so utrpeli škodo po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 ter so prejeli s strani Uprave za zaščito in reševanje RS predtiskane obrazce, pozivamo, da le te izpolnijo in jih najkasneje do dne 20.10.2021 dostavijo na Občino Rogaška Slatina.   Kontakt: ga. Valerija Šket, 03 81 81 728

Beri dalje
11 OKT, 2021
Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 349/2 in 351/2 k.o. Čača vas

Od 11. 10. 2021 do 26. 10. 2021 bo potekala javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 349/2 in 351/2 k.o. Čača vas. Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine...

Beri dalje
4 OKT, 2021
Objava namere za sklenitev neposredne menjalne pogodbe, k.o. Topole

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter na podlagi sklepa...

Beri dalje
4 OKT, 2021
Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 1168

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter...

Beri dalje
28 SEP, 2021
Javno zbiranje ponudb za prodajo etažnih delov v poslovni stavbi na naslovu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina (ponovljeno)

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2021, Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja...

Beri dalje