7. redna seja, 31.5.2023

25. 05. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka:  0320 – 0005/2023

Datum:    24. 5. 2023

 

V A B I L O

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 

s k l i c u j e m

7.  REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 31. 5. 2023 ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

                                                                                                      

 1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

     (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

   

 1. Seznanitev s Premoženjsko bilanco Občine Rogaška Slatina za leto 2022.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

 

 1. Letno poročilo JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina za leto 2022.

    (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Dino Markovinovič.)

 

 1. Poročilo koncesionarja o izvajanju gospodarske javne službe urejanje pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Rogaška Slatina za leto 2022.

    (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Drago Žekar.)

 

 1. Predlog ukinitve statusa javnega dobra, k.o. Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa zemljišča zaradi zaokrožitve gradbene parcele,  k.o. Ratanska vas.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, k.o. Rogaška Slatina.

  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, stanovanje, k.o. Rogaška Slatina.

    (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, poslovni prostor, k.o. Rogaška Slatina.

   (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog razpolaganja s solastnim deležem občine, k.o. Sv. Florijan.

  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, k.o. Sv. Florijan.

   (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2023-2026.

   (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2023-2026 s projektom »SIMPL«.

   (Gradivo bo posredovano naknadno; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

   Dodatno gradivo dodano na splet dne 31.5.2023

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

 

 1. Razno.

        

 

 

                                                                                                                                  mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                                            ŽUPAN